แนวทางการติดตั้งไฟฉุกเฉิน ติดตั้งจุดไหนได้บ้างไฟฉุกเฉิน คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เป็นไฟสำรองในอาคาร เมือ่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉินจะส่องสว่างขึ้นมาทำให้การอพยพ การเคลื่อนย้ายผู้คนออกมาจากอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้อาคารทุกคน วันนี้เราจะพามาดูกันว่าไฟฉุกเฉินสามารถติดตั้งภายในอาคาร บริเวณจุดไหนได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้ง  ประตูทางออก  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทุกคนต้องมองหาประตูทางออก ดังนั้น ไฟฉุกเฉินควรติดตั้งตรงบริเวณประตูทางออก เพื่อให้ทุกคนมองเห็นสามารถออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  บริเวณบันได  ควรติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ตรงบริเวณบันได ทางขึ้นลง เพราะเป็นจุดที่อันตรายหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ มีโอกาสที่จะพลัดตกบันไดได้ และทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมา นอกจากนั้นส่วนที่เป็นมุมอับ ควรทำการติดตั้งไฟฉุกเฉินเอาไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ทางเดินหนีไฟ  อีกหนึ่งจุดที่ควรติดตั้งคือบริเวณทางหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จำเป็นต้องอพยพผู้คนออกมาผ่านทางเดินหนีไฟ ออกมาจากภายในอาคาร หากบริเวณทางหนีไฟ ไม่มีแสงสว่าง ส่งผลให้การอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบาก  บริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน  ควรติดตั้งไฟฉุกเฉินไว้ตรงบริเวณที่มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง สายยาง ฯลฯ หากเกิดเหตุเพลิงไม้ จะทำให้มองเห็นจุดที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ อยู่สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามบานปลายสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิต  จุดที่มีลักษณะงานอันตราย  จุดที่มีลักษณะงานอันตรายควรติดตั้งไฟฉุกเฉิน เช่น บริเวณใกล้เครื่องจัก จุดที่มีสารเคมี ฯลฯ ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ถ้าไม่มีไฟฉุกเฉินให้แสงสว่างอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือไม่รับอันตรายจากการทำงานได้ เนื่องจากความมืดที่บดบังทัศนียภาพ  […]